Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Rhaglen Springboard PDC

Wrth i ni weld Cynnyrch Domestig Gros yn plymio a’r DU yn mynd i ddirwasgiad am y tro cyntaf mewn un mlynedd ar ddeg yn gynharach eleni, sylweddolwyd yn fuan yn y pandemig cyfredol y byddai ein darpar raddedigion oedd ar fin gadael yn ymuno â marchnad waith anwadal – marchnad waith na welwyd ei thebyg o’r blaen gan lawer ohonom.

Rhaglen Springboard PDC

Wrth i ni weld Cynnyrch Domestig Gros yn plymio a’r DU yn mynd i ddirwasgiad am y tro cyntaf mewn un mlynedd ar ddeg yn gynharach eleni, sylweddolwyd yn fuan yn y pandemig cyfredol y byddai ein darpar raddedigion oedd ar fin gadael yn ymuno â marchnad waith anwadal – marchnad waith na welwyd ei thebyg o’r blaen gan lawer ohonom.

‘Gyda maint a chyflymder yr ysgytwad economaidd yn sgil argyfwng Covid-19 na welwyd ei debyg yn yr oes hon’ (papur Astudiaethau Cyflogaeth, Ebrill 2020, Wilson, Cockett et al) ac sy’n parhau i atseinio mewn cymaint o sectorau, lluniwyd Rhaglen Springboard PDC.

Gan gydnabod fod nifer sylweddol o raddedigion PDC yn draddodiadol yn mynd yn hunangyflogedig neu’n mynd i weithio i BBaCH oherwydd rhagoriaeth eu disgyblaeth ym meysydd y diwydiannau creadigol, lletygarwch a digwyddiadau byw, nod Rhaglen Springboard PDC yw helpu i hwyluso graddedigion Dosbarth 2020 i bontio i’r farchnad lafur heriol, i godi dyheadau ac i wella hyfforddiant y gweithle a sgiliau entrepreneuraidd.

Pecyn o gefnogaeth a oedd o fudd i’n graddedigion yn yr haf a’r rhai yn y gaeaf yn flaenoriaeth amlwg.

Emma Adamson, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Dysgu

Felly, beth yw Rhaglen Springboard PDC?

Rhaglen ambarél yw Springboard PDC gyda chynllun interniaeth i raddedigion yn graidd iddi. Mae Rhaglen 2020-21 yn cynnig 20 interniaeth raddedig gyda chyflog am bedwar mis  yn y Brifysgol, ac mae interniaid (ac eraill o Ddosbarth 2020) yn cael cynnig cysylltu â gweithgareddau menter ac  entrepreneuriaeth a chyfleoedd cysylltiedig â chyflogadwyedd i raddedigion.

‘elwa i’r eithaf ar lwyddiant graddedigion’ sydd yn nod ac uchelgais allweddol o fewn cynllun strategol PDC 2030 y Brifysgol

Emma Adamson, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Dysgu

Mae’r Cynllun Interniaeth i Raddedigion yn ymestyn i ddwy garfan er mwyn i raddedigion haf a gaeaf Dosbarth 2020 fel ei gilydd i fanteisio, ac mae ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn elwa o dros £10,000 o fuddsoddiad – yn cynnwys pecyn sefydlu a chroesawu cynhwysfawr, cymhwyster ILM Lefel 3 wedi’i ariannu’n llwyr, cael benthyg offer TG i leihau anfantais ddigidol a manteision ychwanegol yn cynnwys mynediad i rwydweithiau newydd a seibiant blynyddol. Adeg llunio’r geiriau hyn, mae carfan un wedi cael ei thraed dani ac mae ceisiadau am swyddi gwag carfan dau newydd agor.

Mae Rhaglen Springboard PDC yn cyd-fynd ag amrywiaeth o ymyriadau a gynlluniwyd ar gyfer Dosbarth 2020 ac yn brif elfen y #USWNextStepscampaign sy’n cefnogi graddedigion blynyddoedd cynnar, neu raddedigion sy’n ansicr o’u camau nesaf y dyddiau hyn.

Cynhelir yr ymgyrch ar sianelau’r cyfryngau cymdeithasol gan ddod ag adnoddau, cyfleoedd ac ymgysylltu ar-lein, cyfleoedd dysgu gydol oes, cyfathrebu pwrpasol, a chyfleoedd i ddiweddaru manylion cyswllt i gyd at ei gilydd. 

Mae hyn yn oleuni ym mhen draw’r twnnel yn wir, fel person graddedig yn ystod y dyddiau diddorol hyn

Jia Wei Lee, Carfan Un, Intern Graddedig 2020-21

Yn cael ei chynnal gan gonsortiwm o swyddi gwasanaethau proffesiynol ledled y Brifysgol, bu’r ymgyrch ar waith ers mis Mai ac mae’n bwriadu helpu ein graddedigion i elwa i’r eithaf ar eu cymwysterau a sicrhau eu bod yn cadw cysylltiad â’r manteision a’r gwasanaethau dethol a fydd yn help iddynt gyrraedd eu nod graddedig yn y misoedd i ddod.  

Nodyn gan yr Athro Julie Lydon

“Rydych yn griw o unigolion wirioneddol ryfeddol. Mae gennych dalent, yn sicr mae gennych wytnwch, ac mae’r profiad gennych o astudio mewn cyfnod o gyfyngiadau symud cenedlaethol a phandemig byd-eang. Rwy’n gwybod y bydd hyn o gymorth mawr i chi yn y dyfodol. Unwaith eto, llongyfarchiadau Dosbarth 2020 a chofiwch da chi y byddwch wastad yn rhan o Deulu PDC.”

Yr Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor

Cofiwch archwilio holl amrywiaeth y manteision a’r gwasanaethau cyflogadwyedd sydd ar gael i chi fel person graddedig o PDC.

Ddim yn clywed gennym ac yn dymuno cadw cysylltiad â manteision a gwasanaethau alumni? 

Diweddarwch eich proffil graddedig, ar-lein

Entrepreneur Graddedig?

Gadewch i ni wybod y diweddaraf amdanoch wrth i ni weithio’n galed i’ch cefnogi a’ch cysylltu â chyfleoedd yn y dyddiau heriol hyn.

Dosbarth 2020?
Ymgeisiwch am ein Interniaethau gwag diweddaraf i Raddedigion

Ymgeisiwch