Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Mwy na siarad busnes

“Yn yr un modd ag yr oedd cestyll yn ffynhonnell cryfder i drefi canoloesol, a ffatrïoedd yn darparu ffyniant yn yr oes ddiwydiannol, prifysgolion yw ffynhonnell cryfder yr economi sy'n seiliedig ar wybodaeth yn yr unfed ganrif ar hugain.”

Mae geiriau'r diweddar Arglwydd Dearing CB yr un mor berthnasol heddiw ag yr oeddent bron i ddau ddegawd yn ôl gyda'n ffyniant economaidd a chymdeithasol yn dibynnu nawr yn fwy nag erioed ar economi iach sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Mwy na siarad busnes

“Yn yr un modd ag yr oedd cestyll yn ffynhonnell cryfder i drefi canoloesol, a ffatrïoedd yn darparu ffyniant yn yr oes ddiwydiannol, prifysgolion yw ffynhonnell cryfder yr economi sy'n seiliedig ar wybodaeth yn yr unfed ganrif ar hugain.”

Mae geiriau'r diweddar Arglwydd Dearing CB yr un mor berthnasol heddiw ag yr oeddent bron i ddau ddegawd yn ôl gyda'n ffyniant economaidd a chymdeithasol yn dibynnu nawr yn fwy nag erioed ar economi iach sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Mewn amgylchedd economaidd cystadleuol ond ansefydlog, a ysgwydwyd yn ddiweddar gan yr achosion o Coronafeirws, mae mwy fyth o angen am weithluoedd medrus, am ddiwylliant entrepreneuriaeth ffyniannus a chefnogol, am ddatblygiadau gwyddonol a thechnolegol ac am ymchwil sy’n arwain y byd sy’n herio’r status quo ac yn gwella bywydau. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i fusnesau, cymunedau, a ninnau (prifysgolion) gefnogi ein gilydd a chydweithio i ddeall yr heriau sy’n ein hwynebu nawr ac yn y dyfodol. 

Ers gweledigaeth yr Arglwydd Dearing, gwellwyd cydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau trwy esblygiad parhaus y sector Addysg Uwch o ddysgu ar sail theori i ddull mwy galwedigaethol a chymhwysol. O ganlyniad, mae ein graddedigion yn ein gadael mewn gwell sefyllfa i ddechrau bywyd yn y ‘byd gwaith’ gyda’r tueddfryd a’r arbenigedd sy’n ofynnol i gymhwyso eu gwybodaeth ac i lwyddo yn eu dewis faes.

Mae gan PDC hanes balch o fod yn Brifysgol gymhwysol sy’n deillio o angen i addysgu ac uwchsgilio gweithluoedd lleol, boed hynny yn Sefydliad Mecaneg Casnewydd ym 1841 neu Ysgolion Glofaol De Cymru a Mynwy ym 1913. Ers hynny mae ein rhwydwaith alumni wedi tyfu i gynnwys nifer helaeth o berchnogion busnes llwyddiannus, arweinwyr ac arloeswyr, y mae llawer ohonynt yn parhau i weithio gyda ni fel partneriaid gwerthfawr. 

Er mwyn cefnogi ymhellach y diwylliant o gydweithredu yn PDC, rydym wedi datblygu cyfleuster pwrpasol, Cyfnewidfa PDC, sy’n darparu un ‘drws ffrynt’ ar gyfer ymgysylltu â busnes prifysgol. Mae Tîm Ymgysylltu pwrpasol hefyd ar waith i gysylltu busnesau â’r nifer fawr o gyfleoedd cydweithredu gwerthfawr sydd ar gael.  

Os ydych chi’n fyfyriwr graddedig sydd eisiau ailgysylltu â’r Brifysgol i wella’ch busnes, ehangu eich cysylltiadau rhwydwaith neu gael mewnwelediadau amgen i gyfyng-gyngor penodol yn y gweithle, rydyn ni yma i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd. 

Mae ein hymwneud yn gyfan gwbl am y gweithredu a llai am y jargon. 

Mae rhai o’r cyfleoedd y gallwn eich cefnogi gyda nhw yn cynnwys:

Ymchwil a chyllid

Er mwyn cefnogi economi sy’n seiliedig ar wybodaeth, mae ffocws cenedlaethol ar gynhyrchiant ac ymdrech i bontio’r bwlch gwybodaeth a chefnogi arloesedd. I gyflawni hyn, mae Llywodraeth Cymru yn annog cydweithredu rhwng diwydiant, addysg a chymunedau gyda’r farn, trwy weithio gyda’n gilydd, y gallwn ddatblygu atebion newydd i broblemau. Mae hyn wedi creu nifer o gyfleoedd ymchwil busnes-prifysgol gan gynnwys Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs), cyllid ymchwil cydweithredol, a lleoliadau wedi’u hariannu. Mae gennym ddiwylliant ymchwil ffyniannus yma yn PDC, y mae llawer ohono wedi’i roi ar waith yn ystod y pandemig COVID-19 diweddar trwy nifer o brosiectau lefel uchel.  

Lleoliadau myfyrwyr a briffiau byw

Mae lleoliadau gwaith a briffiau yn caniatáu i fyfyrwyr ennill sgiliau proffesiynol sy’n benodol i’w pwnc neu ddiwydiant o’u dewis, tra hefyd yn rhoi’r profiad sydd ei angen arnynt i fynd i’r gweithle gyda’r lefelau cywir o hyder ac ymwybyddiaeth.  Ar yr un pryd, gall myfyrwyr ddod â phersbectif newydd ffres i’r rôl neu’r busnes y maent wedi’i leoli ynddo ac maent yn aml yn ychwanegiadau gwerthfawr, gan ddarparu adnoddau a chefnogaeth i dimau. Gall ymgysylltu â myfyrwyr fod ar sawl ffurf, o leoliadau tymor hir i weithdai datrys problemau hanner diwrnod ac mae yna lawer o fecanweithiau ar waith i gefnogi’r ymgysylltiad hwn.  Yn ddiweddar, bu myfyrwyr dylunio yn ein Cyfadran Diwydiannau Creadigol yn gweithio gyda staff yn Sefydliad Calon Prydain/Cymru ar brosiect trawsddisgyblaethol (Ffasiwn, Manwerthu a Dylunio Mewnol) lle cafodd myfyrwyr â chryfderau gwahanol eu rhoi at ei gilydd a llwyddo i gwmpasu profiad manwerthu newydd sbon ar gyfer yr elusen. 

Clywch gan fyfyrwyr a elwodd o weithio ar leoliad i gefnogi Gemau’r Gymanwlad Cymru

Mynediad i gyfleusterau

Mae gennym ystod eang o offer a chyfleusterau pen ucha’r farchnad ym Mhrifysgol De Cymru, y gall busnesau eu cyrchu ar gyfer ymchwil, profi, hyfforddiant a digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys canolfan ymchwil a phrofi a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer peirianneg systemau modurol a phwer, canolfan efelychu feddygol lawn, parc chwaraeon gyda chaeau pêl-droed 3G safonol FIFA dan do ac awyr agored, stiwdio cipio symudiad gyda sgrin werdd lawn, a chanolfan gynadledda gyda chyfleusterau arlwyo a llety – i grybwyll ychydig yn unig. 

Cyfleoedd datblygu staff

O ran addysg a hyfforddiant, rydym yn darparu amrywiaeth o raglenni datblygu gan gynnwys cyrsiau byr proffesiynol, rhaglenni achrededig, a dosbarthiadau meistr a all helpu busnesau i ddatblygu eu staff. Rydym hefyd yn darparu rhaglenni addasedig ac yn hapus i weithio gyda busnesau i nodi a chwmpasu eu hanghenion. 

Rhwydweithiau a digwyddiadau busnes

Mae dod yn aelod o gymuned fusnes Cyfnewidfa PDC yn ffordd wych o gael mynediad i’r rhwydwaith, y cyfleoedd a’r digwyddiadau sydd ar gael. 

Dysgwch fwy i archwilio sut y gallwch gryfhau eich busnes drwy greu cysylltiadau drwy ein haddysg broffesiynol, ein hymchwil gymhwysol a’n rhwydweithiau busnes. Cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu yma uswexchange@southwales.ac.uk, ffoniwch 01443 482266.