Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Cadw i fyny gyda…Nicky Phillips

Gyda honiad fod 85% o drigolion y DU wedi ymgymryd â gweithgareddau gwella cartref yn ystod y cyfnod clo*, ni fu erioed gymaint o ffocws ar ddangos rhywfaint o gariad tuag at ein cartrefi. Mae Nicky Phillips (BA (Anrh) Dylunio 3D, 1994), Golygydd Addurno ar gyfer Cylchgrawn Ideal Home, yn myfyrio ar flwyddyn ddigynsail a’r siwrnai y mae hi wedi’i chael ers gadael y Brifysgol.

Cadw i fyny gyda…Nicky Phillips

Gyda honiad fod 85% o drigolion y DU wedi ymgymryd â gweithgareddau gwella cartref yn ystod y cyfnod clo*, ni fu erioed gymaint o ffocws ar ddangos rhywfaint o gariad tuag at ein cartrefi. Mae Nicky Phillips (BA (Anrh) Dylunio 3D, 1994), Golygydd Addurno ar gyfer Cylchgrawn Ideal Home, yn myfyrio ar flwyddyn ddigynsail a’r siwrnai y mae hi wedi’i chael ers gadael y Brifysgol.

Mae Nicky’n dwyn i gof: “Rydw i wedi bod wrth fy modd â dylunio dodrefn erioed”. “Taniwyd fy angerdd ar ôl cwblhau cwrs sylfaen ar ôl Safon Uwch, ac fe ymestynnwyd hynny ymhellach pan ymrestrais ar y cwrs Dylunio 3D ar hen gampws Caerllion. Caniataodd y cwrs i mi nid yn unig i astudio dylunio dodrefn ond i’m galluogi i brofi popeth arall y gallech ei wneud – o waith metel hyd at serameg.”

Heddiw mae Nicky yn rhan annatod o lwyddiant un o gylchgronau addurno cartref mwyaf adnabyddus y DU, gan helpu i ysbrydoli creadigrwydd y genedl yn y ffordd y maent yn cyflwyno ac yn buddsoddi yn eu cartrefi a’u gerddi. “Dewis y cwrs iawn i mi yw lle cychwynnodd y cyfan” meddai Nicky. “Fe ddysgais hanfodion popeth a gwneud ffrindiau am oes, rhai rydw i’n dal mewn cysylltiad â nhw heddiw ac rydw i’n eu cyfrif fel fy ffrindiau agosaf.” 

Os ydych chi'n berson agored, sgwrsiol, byddwch chi'n dod ymlaen yn wych yn y diwydiant hwn ... mae'n rhaid i chi allu cyd-dynnu â phobl ar wahanol lefelau a bod yn barod i fynd uwchlaw a thu hwnt.

Nicky Phillips (BA (Anrh) Dylunio 3D, 1994)

Ar ôl treulio cymaint o amser ymarferol yn y gweithdai, efallai eich bod wedi disgwyl i Nicky fod wedi dilyn astudiaeth bellach, gan i’w harweinydd cwrs ei hannog i wneud hynny ar y pryd. Er, pan oedd yr arholiadau terfynol drosodd, roedd Nicky yn gwybod ei bod yn barod i ddechrau arni a chymryd ei chamau cyntaf i’r proffesiwn.

“Roeddwn yn ffodus bod fy rhieni yn byw yn gymharol agos i Lundain. Felly, gwnes i’r penderfyniad i fynd adref a chymudo i’r brifddinas gan mai yno ar y pryd, oedd lle’r oedd y swyddi golygyddol a steilio. Gwyddwn fy mod i eisiau mynd i mewn i’r diwydiant cylchgronau oherwydd hyd yn oed yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol, cefais yr awch i addurno fy ystafell a gwneud fy ystafell mor neis ag y gallai fod. Er nad oeddwn yn gwybod dim am sut i fynd i mewn i’r diwydiant cylchgronau, gwyddwn fod fy angerdd yn y diwydiant dylunio creadigol a mewnol. Roedd yn rhaid i mi ddarganfod sut i gyrraedd fy nod!”

“Yn yr un modd â llawer o bethau mewn bywyd, daeth fy nghyfle cyntaf drwy fod yn y lle iawn ar yr amser iawn – hyd yn oed os oedd yn cynnwys smwddio llenni am 4 wythnos! Roedd fy ffrind cwrs, Penny, yn gweithio mewn stiwdio ffotograffig a rhoddodd wybod i mi fod y steilydd mewnol yn gwneud catalog llenni.  Gyda’r angen am gynorthwyydd i baratoi’r llenni, buan y cefais fy hun yng nghalon y stiwdio. Wrth ddysgu yn y swydd ac amsugno popeth y gallwn gan y steilydd, cefais fy hun yn gweithio ar gyfrifon nodedig ar gyfer Habitat ac ati. A dyna lle cychwynnodd popeth, oherwydd ar ôl dwy flynedd o weithio’n galed rownd y cloc, dringais yr ysgol i rôl Golygydd Cynorthwyol Cartrefi gyda House Beautiful.”

Gweithiwch yn galed yn gynnar yn eich gyrfa a gosod gwreiddiau ... mae'n llawer haws mynd yn ôl ar ôl i chi brofi'ch gwerth

Nicky Phillips (BA (Anrh) Dylunio 3D, 1994)

Bellach yn cael ei chydnabod fel steilydd cymwys a gweithiwr proffesiynol ymroddedig, buan y symudodd Nicky, cydweithiwr nad oedd ofn treulio’i hamser yn gwneud popeth oedd ei angen; yn ei blaen, gan gymryd rolau Steilydd Cynorthwyol, Golygydd Cyswllt a Dirprwy Olygydd gyda theitlau gan gynnwys Good Homes a Living ac ati. Ni chwtogwyd ar ei llwyddiant na’i lle yn y diwydiant drwy gymryd seibiant gyrfa i gael ei phlant. 

“Cefais 5 mlynedd allan o’r gweithle i gael fy nhri phlentyn – roedd cael fy efeilliaid yn llawenydd annisgwyl! Ar yr adeg honno, fel nawr, roeddwn i gyda Ideal Home a byddaf yn ddiolchgar am byth eu bod wedi fy nghofleidio fel gwneuthurwr cartref tra roedd angen i mi ofalu am fy mhlant. Rwy’n credu mai hwn oedd y cyfle a gefais i sefydlu fy hun cyn cymryd amser i ffwrdd a sicrhaodd fod gen i rôl i ddychwelyd iddi o hyd. Rwy’n dweud wrth fy mhlant trwy’r amser, gweithiwch yn galed yn gynnar yn eich gyrfa a gosod gwreiddiau, gan ei bod hi’n llawer haws mynd yn ôl ar ôl i chi brofi’ch gwerth.”

Blwyddyn ddigynsail

Mae pandemig COVID-19 2020 wedi tarfu ar draws yr holl ddiwydiannau, ac nid yw’r diwydiant cylchgronau wedi bod yn imiwn.  Eglura Nicky: “Ynghyd â gostyngiad mewn gwerthiannau sy’n gysylltiedig â phobl nad ydynt bellach yn cymudo ac yn pigio i mewn i lyfrwerthwyr i brynu eu cylchgrawn wythnosol arferol, mae fy niwrnod nodweddiadol hefyd wedi cael ei droi wyneb i waered. Tra byddech chi fel arfer yn dod o hyd i mi’n comisiynu steilwyr a chyfarwyddo tynnu lluniau celf mewn cartrefi a gerddi, mae fy mynediad i dai lleoliad wedi’i gyfyngu ac wrth gwrs mae’r cyfle i dynnu lluniau cynnwys newydd wedi bod yn gyfyngedig. Fodd bynnag, mae’n bleser gen i ddweud bod ein hymgyrch Nadolig wedi’i chyflawni, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei dal ar-lein neu ar stondinau!

“Hyd yn oed cyn COVID-19 byddai fy rôl yn amrywio o ddydd i ddydd, ac yn dibynnu pe bawn i ar sesiwn saethu, gallwn fod yn y swyddfa neu’n gweithio gartref. I’r rhai sy’n chwilio am ddull hyblyg o weithio, dyma’r yrfa ddelfrydol. “

Wrth gyfeirio at gyfryngau cymdeithasol, mae Nicky yn egluro mwy am sut mae Instagram a Pinterest wedi effeithio ar ei diwydiant a sut mae cynnydd y dylanwadwr wedi newid wyneb ymgysylltu â chwsmeriaid.

“Yn fyr, mae wedi newid wyneb sut rydyn ni’n cysylltu â’r cwsmer am byth” esbonia Nicky.

“Gan fod y llwyfannau wedi symud yn gynnil o rwydweithio cymdeithasol i ddod yn offer marchnata gweledol, mae busnesau fel ein un ni yn gorfod addasu. Mae gan gylchgronau print eu lle, ond bu twf esbonyddol yn nhwf y dylanwadwr cymdeithasol a’r blogiwr. Er y gall ansawdd y steilio ddioddef yn nwylo’r curaduron cartref hyn ar brydiau, nifer y dilynwyr ac uniongyrchedd yr ymgysylltiad sy’n ennill y dydd. Mae’r defnyddiwr sgrolio sgrin bellach yn cael cynnwys am ddim, felly rydyn ni’n addasu trwy ymgysylltu â’r dylanwadwyr, mabwysiadu gosod cynnyrch a chyflwyno hysbysebu i aros ar flaen y gad yn y sector.” 

Fodd bynnag, nid yn unig y mae’r pandemig wedi effeithio ar flwyddyn Nicky, ochr yn ochr â bod yn Olygydd Addurno yng Nghylchgrawn Ideal Home, yn ddiweddar mae hi wedi cymryd drosodd gweithrediadau o ddydd i ddydd ar gyfer asiantaeth lleoliadau, Tattersall Love, wrth iddi fynd ymlaen i rannu.

“Nid yw Lleoliad, Lleoliad, Lleoliad yn ddim llai na gwireb yn fy niwydiant ac roedd fy ffrind gydol oes a chyd-gyn-fyfyriwr Penny Tattersall, a helpodd fi i gael fy nhroed ar yr ysgol yrfa, yn arbenigwr ar ddod o hyd i’r lleoliadau harddaf yr wyf wedi’u defnyddio lawer gwaith trwy gydol fy ngyrfa. Yn anffodus, collodd Penny ei brwydr â chanser yn gynharach yr haf hwn. Ar ôl dros 25 mlynedd yn adeiladu ei busnes, gwnaethom gynlluniau i sicrhau ei fod yn parhau er gwaethaf ei marwolaeth. Rwy’n dyfalu mai dyma fy ffordd i o’i thalu’n ôl am yr help a roddodd i mi’r holl flynyddoedd yn ôl. “

Ar frig ei phroffesiwn, mae Nicky bellach yn rhannu ei hamser rhwng Ideal Home a Tattersall Love ac yn parhau i weithio gyda phobl fel John Lewis, The White Company a Marks and Spencer.

Awgrymiadau Gorau Nicky ar gyfer graddedigion gyrfa gynnar

1. “Dangoswch ddiddordeb, angerdd ac egni o’r dechrau – beth bynnag yw’ch sector – a chael eich amsugno gan yr hyn rydych chi’n ei wneud. Rwy’n cofio pan ddechreuais i gyntaf, arhosais i fyny tan 1am yn edafu popgorn ar linyn ar gyfer sesiwn Nadoligaidd a gwneud teisennau bach i helpu i steilio bwrdd Pasg. Mae’n ymwneud â mynd yr ail filltir a rhoi eich hun allan yna.”

2. “Dysgwch fod yn hyblyg ac ystyriwch ffyrdd amgen i’ch diwydiant, nid yn unig cyflogaeth gyflogedig yn unig. Yn y diwydiannau creadigol mae llwyth o weithwyr llawrydd sydd bellach yn gwerthu eu cynnwys i’r cylchgronau.”

3. “Enillwch brofiad gwaith lle gallwch chi a gall fod yn anhepgor pan fydd y cyfleoedd yn codi.”

4. “Byddwch yn realistig. Bydd wastad ysgol i’w dringo, felly peidiwch â disgwyl o reidrwydd y swyddi uwch o fewn y blynyddoedd cyntaf allan o’r brifysgol.”

5. Tri gair i grynhoi sgiliau golygydd cylchgrawn: creadigrwydd, trefniadaeth a hyder.

* Arolwg Aviva Home Life in lockdown 2020