Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Cadw i fyny gyda … David Harvey

Wrth i’r Brifysgol ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon* ym mis Hydref, cawsom air gyda David Harvey DC (Meistr Ceiropracteg, 2015) wrth iddo fyfyrio am ei ddewisiadau bywyd ar y ffordd i ddod yn ddiweddar yn gyd-sylfaenydd Health Shak, busnes gofal iechyd cychwynnol sydd wedi ennill gwobrau.

Cadw i fyny gyda … David Harvey

Wrth i’r Brifysgol ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon* ym mis Hydref, cawsom air gyda David Harvey DC (Meistr Ceiropracteg, 2015) wrth iddo fyfyrio am ei ddewisiadau bywyd ar y ffordd i ddod yn ddiweddar yn gyd-sylfaenydd Health Shak, busnes gofal iechyd cychwynnol sydd wedi ennill gwobrau.

Beth wnaeth eich ysbrydoli i astudio Ceiropracteg yn PDC?

Wrth dyfu, roeddwn yn cystadlu mewn cystadlaethau Trac a Maes ar safon Genedlaethol, ond cafodd fy natblygiad ei ffrwyno gan anaf parhaol, ddi-drawma i fy nghefn nad oedd neb yn gallu ei wella. Ar ôl cael help gan ffrind a phartner hyfforddi, a oedd hefyd yn geiropractydd, o’r diwedd fe gefais yr ateb. Wedi profi effeithiau grymus y driniaeth fy hun, pan oedd popeth arall wedi methu, cefais fy ysbrydoli i wneud yr un peth i eraill.

Dylanwadodd un elfen bwysig ar fy mhenderfyniad beth i’w astudio yn y brifysgol yn 2010, blwyddyn cyn i mi ddechrau astudio, pan gododd ffioedd dysgu i £9,000.

Wrth i lefel buddsoddi i astudio yn y brifysgol godi, fe wnes y penderfyniad bwriadus i ddewis astudio pwnc a fyddai’n agor drysau’n uniongyrchol i waith penodol. Rwy’n credu y dylai astudio yn y brifysgol gael ei ystyried fel buddsoddiad sy’n eich ad-dalu dros gyfnod. Rhoddodd fy nghwrs sgiliau a gwybodaeth benodol i mi er mwyn dod yn berson proffesiynol a gallu gwneud math penodol o waith, ac rwy’n hynod o ddiolchgar am hynny. Pan oedd llawer o raddedigion newydd yn cael trafferth ar ôl gadael y brifysgol i gael cyfleoedd gwaith, fe lwyddais i gael swydd o fewn ychydig fisoedd ar ôl graddio.

Beth ddaeth â chi i PDC a sut fywyd oedd bywyd myfyriwr i chi?

Mae’r cwrs ceiropracteg yn PDC yn un o’r goreuon yn y wlad, ac fe gefais wefr o weld ei fod yn parhau yn un o’r 3 safle uchaf ar gyfer Proffesiynau Iechyd yn Nhabl Cynghrair 2021 diweddar y Guardian.

Ar y cwrs cawsom adnoddau addysgol eang, gwarchodaeth a mentoriaeth gefnogol, yn ogystal â’r cyfleusterau diweddaraf un. Drwy gydol ein hastudiaethau, cawsom ein llunio a’n ffurfio i fod yn bobl broffesiynol frwdfrydig ac egnïol. Yn ystod fy astudiaethau, bûm hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau Trac a Maes, yn arbennig yn y Naid Hir, gan gyrraedd Rownd Derfynol Pencampwriaethau Cenedlaethol BUCS, gan ddod yn Bencampwr Cymru yn 2013. Rhoddodd y  Brifysgol lwyfan i mi allu rhagori mewn academia yn ogystal ac mewn chwaraeon cystadleuol, drwy gynnig cyfleoedd a chefnogaeth ym mhob gweithgaredd.

2021 diweddar y Guardian

Mae’n bum mlynedd ers i chi raddio, felly i ble mae bywyd wedi’ch arwain chi?

Rwy’n falch o fod yn Gyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Clinigol fy musnes ceiropracteg fy hun, o’r enw Health Shak. Mae’r busnes wedi’i leoli yn Chiswick, Gorllewin Llundain ac ers i mi raddio rwyf wedi parhau i ddysgu gydag Advanced Biostructural Correction™ (ABC) ac Applied Kinesiology (AK). Ar hyn o bryd rwy’n astudio i fod yn hyfforddwr ABC ardystiedig ac yn hyfforddi ar gyfer fy nghystadleuaeth codi pwysau gyntaf. Fy nod yw profi ei bod yn bosibl codi pwysau trwm heb achosi difrod tymor hir i’r corff, ac rwy’n defnyddio’r wybodaeth a’r profiad hwn i drin mabolgampwyr proffesiynol o’r radd flaenaf.

Mae llai na 1% o Geiropractyddion yn y DU yn dod o gefndir du.

Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol; Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, 2017

Yn ystod fy astudiaethau, yn ogystal ag yn y byd gwaith ar ôl graddio, roeddwn wedi fy synnu gan ddemograffeg amrywiaeth o fewn fy mhroffesiwn. Wedi darganfod mai dim ond 0.6% o Geiropractyddion y DU sy’n dod o gefndir du a dim ond 16% sy’n 30 mlwydd oed neu’n iau, rwyf wedi bod ar genhadaeth i roi grym i eraill ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol drwy gynrychiolaeth. O ran meysydd proffesiynol meddygol a iechyd, mae pobl dduon yn cael eu tangynrychioli’n aruthrol, ac rwy’n credu mai’n gwaith ni fel pobl broffesiynol yw darparu tystiolaeth gymdeithasol i annog ac ysgogi pobl ifanc, yn arbennig, i ystyried gyrfaoedd mewn iechyd a gwasanaethu eraill.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyrwyr sy’n cerdded ôl eich troed?

Pe bawn i’n gallu mynd yn ôl a bod yn fyfyriwr yn PDC eto, byddwn yn canolbwyntio ar ddau beth yn arbennig – rhwydweithio a dod o hyd i fentoriaid.

Gall dod o hyd i fentor da helpu i gyflymu eich cromlin ddysgu’n aruthrol. Drwy ddysgu gan bobl sydd â phrofiad gwirioneddol o fywyd, gallwch osgoi gwneud yr un camgymeriadau ag y gwnaethon nhw, ac felly dyfu’n gyflymach. Byddwn yn priodoli llawer o’m llwyddiant i’r gefnogaeth gan fy hyfforddwyr a’m mentoriaid dros y blynyddoedd, yn ogystal â’m gallu i wrando a gweithredu ar y cyngor ganddyn nhw. Mae deall fod y llwyddiannau mwyaf angen gwaith tîm yn gwbl allweddol, ac mae’r ddynameg rhwng mentor a’r un sy’n cael ei fentora yn broses ddwyffordd.

Mae rhwydweithio wedi newid gymaint ers pan oeddwn i’n fyfyriwr, ond mae ei werth mor bwysig ag erioed. Ni ellir peidio sylweddoli pwysigrwydd twf ac effaith gyflymach y cyfryngau cymdeithasol, ac mae defnyddio hynny fel arf ym myd busnes nawr yn hanfodol. Mae dod o hyd i bobl o’r un meddylfryd, grŵp buddiant neu farchnad arbenigol ond ychydig o gliciau i ffwrdd. Byddwn yn annog myfyrwyr i ddechrau adeiladu eu rhwydweithiau proffesiynol cyn gynted â phosibl (gall Gwasanaeth Gyrfaoedd a Thîm Alumni PDC helpu gyda hyn) fel y bydd ganddynt eisoes lwyfan y gallant sboncio oddi arno pan fyddant yn graddio.

Sut allwn ni gadw mewn cysylltiad â chi?

Gwefan: healthshak.co.uk
Instagram: davidharveydc
Facebook: davidharveydc
LinkedIn: David Harvey DC

*Wedi’i sefydlu yn y DU ym mis Hydref 1987, mae Mis Hanes Pobl Dduon yn ddathliad cenedlaethol o ddiwylliant, celfyddyd a hanes Affrica a’r Caribî, sy’n cydnabod gorchestion a chyfraniadau pobl Dduon i gymdeithas Prydain.