Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

O laswyr i lawrydd

Gyda Phrifysgolion yng Nghymru yn cynhyrchu mwy o raddedigion yn dechrau busnesau na’r un wlad arall yn y DU1, mae Prifysgol De Cymru a’i myfyrwyr entrepreneuraidd wrth galon ecosystem hunangyflogedig a llawrydd fywiog ledled sectorau o’r Diwydiannau Creadigol i Reolaeth Bywyd Gwyllt.

O laswyr i lawrydd

Gyda Phrifysgolion yng Nghymru yn cynhyrchu mwy o raddedigion yn dechrau busnesau na’r un wlad arall yn y DU1, mae Prifysgol De Cymru a’i myfyrwyr entrepreneuraidd wrth galon ecosystem hunangyflogedig a llawrydd fywiog ledled sectorau o’r Diwydiannau Creadigol i Reolaeth Bywyd Gwyllt.

Mae gan PDC hen hanes cyfoethog o entrepreneuriaid graddedig llwyddiannus.

O’r cwmni rheolaeth ynni arbenigol – a chyn-gwmni deillio’r Brifysgol – RUMM, i Team Metalogic wedi’i leoli yng Nghaerdydd, sy’n darparu gwasanaethau TG yn allanol i BBaCH ledled y DU. O’r brand brwsh colur Spectrum Collections sy’n cael ei gydnabod ledled y byd, i’r cynllunydd ffasiwn a’r steilydd yn UDA a aned yng Nghymru, Antonella Commatteo.

Er nad yw pob menter yn ffynnu ac yn goroesi, cwmnïau newydd yw enaid unrhyw economi sy’n tyfu, gan greu cyfoeth, datblygu arloesedd ac, yn bwysicach oll, yn cynhyrchu swyddi mewn cymunedau lleol. Yma yng Nghymru, mae’r un mor wir ac mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wella ffyniant mewn cymunedau lleol drwy addysg fenter arloesol a hyfforddi sgiliau, o’r glasfyfyriwr i’r llawrydd! 

Dewch i gwrdd â rhai o’n graddedigion diweddar a fanteisiodd yn llwyr ar y cyfleoedd a’r gefnogaeth sydd ar gael yn y Brifysgol i’w helpu i roi eu syniadau ar waith a’u gosod ar lwybr tuag at yr yrfa o’u dewis ar ôl graddio.

Mae menter a chyflogadwyedd wrth galon popeth mae PDC yn gwneud, ym mhob ysgol a chyfadran.

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol Menter

Enw: Fred Badham
Cwrs a astudiwyd: BSc (Anrh) Peirianneg Sain
Graddiodd: 2019
Swydd: Peiriannydd Sain Llawrydd

Dechreuais fy ngyrfa mewn cerddoriaeth fyw yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, yn gweithio fel technegydd sain fyw o gwmpas bariau yng Nghaerdydd, yn ogystal â Zen Bar PDC ble wnes i gysylltu gyntaf gyda Menter Myfyrwyr yn ystod eu digwyddiadau sylw a rhwydweithio ‘Creu a Chydweithio’. Roedd yn wych dechrau rhwydweithio gyda phobl broffesiynol o’r diwydiannau creadigol, staff a chyd-fyfyrwyr.

Yn ystod fy ngradd deuthum i’r casgliad mai yn sain ar leoliad oedd fy niddordeb – recordio sain ar set ar gyfer ffilmiau, a gan fod modd i mi logi offer gan y Brifysgol dechreuais gymryd unrhyw brosiect y gallwn er mwyn cryfhau fy mhortffolio.  Ers hynny, rwyf wedi gweithio mewn sawl sector o’r diwydiant adloniant yn cynnwys ffilm, teledu, theatr a cherddoriaeth fyw.  Mae fy ngwasanaethau’n cwmpasu sain ar leoliad ac ôl-gynhyrchu sain, i ddeunydd clyweled a pheiriannu byw ac rwyf wedi gweithio i Home Box Office (HBO) ac ar sioeau megis llwyddiant Netflix, Sex Education.

Erbyn fy mlwyddyn olaf roeddwn yn teimlo fod gen i’r hyder, y cysylltiadau a’r profiad technegol i ddechrau’n llawrydd, ond fod angen help arna i o’r ochr fusnes, felly ym mis Mehefin 2019 gwnes gais i Academi Lawrydd PDC. 

Roedd hyn yn golygu wythnos o help gyda busnes yn cynnwys marchnata digidol, cynllunio busnes, trefnu cyllid, yn ogystal â sgyrsiau gwerthfawr gan entrepreneuriaid graddedig a phobl lawrydd eisoes yn y diwydiant.  Penllanw hyn oedd cyfle i wneud cais am gyllid. Rwy’n falch o gael dweud y bûm yn llwyddiannus ac felly, gyda rhywfaint o arian yn gefn i brynu offer, cymerais y cam i fod yn llawrydd llawn amser. Dyddiau difyr! Ar hyn o bryd, rwy’n ddyn sain dan hyfforddiant ar ddrama deledu safonol er mai fy nod yn y pen draw yw dringo hierarchaeth byd ffilmiau i ddod yn gymathwr sain.

O edrych yn ôl, rhan bwysig o fynd i’r Brifysgol i mi oedd y rhwydwaith a’r cysylltiadau, ac fe wnaeth fy nghwrs ynghyd â mynychu digwyddiadau menter fy helpu i gysylltu gyda phobl greadigol eraill. Bu’n help gwirioneddol i feithrin fy hyder i fynd i siarad gyda phobl o’r un anian a oedd yn rhannu nod tebyg, a gwneud perthnasoedd pwysig gyda phobl yn y diwydiant.

Rwyf wedi deall llawer iawn am y rhannau ychydig llai difyr (ond eto yn bwysig) o redeg busnes yn cynnwys trethi, cyfraith hawlfraint, a rheoli cyllid. Mae’r wybodaeth hon a’r sgiliau wedi fy ngwneud yn fwy hyderus i redeg fy musnes llawrydd ac wedi rhoi’r awydd i mi barhau i’r dyfodol.

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol Menter

Rydym yn falch o fod yn cynhyrchu arweinwyr y dyfodol, llawer ohonynt wedi manteisio ar y cyfleoedd rydym ni’n eu cynnig ar gyfer profiad gwaith ledled ein cyrsiau i gyd, sydd wedyn yn rhoi mantais gystadleuol i’n myfyrwyr ym marchnad y graddedigion.

Gydag entrepreneuriaeth graddedigion yn rhan allweddol o strategaeth 2030 y Brifysgol, byddwn yn parhau i ddatblygu’r arweinwyr entrepreneuraidd hynny a fydd yn gwthio economi Cymru a’r DU yn eu blaenau.

Enw: Charlotte Blackmore
Enw’r cwrs: BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol
Graddiodd: 2020
Swydd: Partner Busnes yn Animal Ed 

Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol fe es i farchnad Nadolig ar y campws a drefnwyd gan Menter Myfyrwyr i werthu fy mhrintiau celf (busnes ar wahân).  Dyma ble gwrddais i ag Emma Forouzan, Rheolwr Menter Myfyrwyr, am y tro cyntaf. O hynny ymlaen, manteisiais ar 121 cymhorthfa busnes a’m helpodd i gryfhau fy syniad am fusnes addysg am anifeiliaid nôl adre yn Hampshire.

Mae fy mhartner busnes, Tiana, a finnau wastad wedi bod yn frwdfrydig ynglŷn ag achub ac addysgu eraill am ofal am anifeiliaid.  Roeddem eisoes yn berchen ar nifer o anifeiliaid wedi’u hachub (yn cynnwys tarantwlaod, nadroedd, llygod mawr, pryfed pric a mwy!) ond yna dyma gael y syniad am Animal Ed.  Mae Animal Ed yn mynd â’r anifeiliaid hyn i ysgolion, cartrefi nyrsio, clybiau a digwyddiadau eraill i ddangos mor anhygoel ydynt ac i ddysgu pobl amdanynt, eu gofal a’r amgylchedd. Er bod Covid-19 wedi cwtogi rhywfaint ar ein gwaith, yn sicr ‘dyw e ddim wedi amharu ar ein dyhead angerddol!

Fel person graddedig diweddar, rhoddodd haf 2020 gyfle i mi fireinio fy syniad yn barod i’w lansio yn yr hydref ac fe fanteisiais yn llwyr ar y mentrau amrywiol oedd ar gael, yn cynnwys yr Wythnos Sefydlu’r Haf, Llawrydd Carlam, ac Ysgol Haf Entrepreneuriaid yn Stiwdio Sefydlu. Roeddent i gyd yn hynod o ddefnyddiol ar gyfer cefnogaeth bersonol, darparu gwybodaeth gyffredinol am fusnes, fy nghadw’n frwdfrydig a’m helpu i ehangu fy rhwydwaith. Fe ddysgais gymaint, ond os oedd rhywbeth roeddwn angen mwy o wybodaeth amdano, fe’m rhoddwyd mewn cysylltiad ag arbenigwyr a allai fy helpu – oedd yn wych!

Gwnaeth y gefnogaeth a dderbyniais gan y Brifysgol newid fy ffordd o feddwl i feddylfryd mwy ‘ie, fe elli di wneud e a dyma sut’. Does gen i bellach chwaith ddim ofn methu, gan fod yr hyfforddiant sgiliau wedi fy helpu i ddysgu sut i flaenoriaethu a dirprwyo. Mae fy hyder wedi datblygu hefyd, ac rwy’n teimlo fy mod mewn sefyllfa gryfach gyda mwy o wybodaeth am fusnes yn gyffredinol.

I fyfyriwr neu berson graddedig sy’n ei ystyried, byddwn yn argymell plymio ar eich pen i gefnogaeth menter – heb amheuaeth! Fyddwch chi byth yn gwybod ble wnewch chi gyrraedd.  Mae dechrau busnes (yn enwedig ynghanol pandemig) yn codi ofn ac yn aml yn teimlo’n llethol, ond mae’r gefnogaeth wedi hwyluso’r daith, ei gwneud hwyliog a hyd yn oed yn fwy ymarferol. Byddwn o ddifri wedi cael amser llawer anoddach yn dechrau’r busnes oni bai am gefnogaeth y Brifysgol, felly diolch i chi i gyd!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn menter, entrepreneuriaeth a dechrau eich busnes eich hun? 

Cymerwch olwg ar adnoddau’r Brifysgol sydd ar gael i chi fel person graddedig i’ch helpu ar y ffordd.

Eisoes yn entrepreneur neu lawrydd gweithredol?

Byddem yn falch iawn o glywed y diweddaraf gennych. E-bostiwch ni i rannu’ch stori: alumni@southwales.ac.uk

*www.bbc.co.uk/news/uk-wales-48126328