Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Mae rhoddion yn newid bywydau

Mae rhoddion i flaenoriaethau codi arian y Brifysgol yn helpu i gefnogi cymdeithasau a phrosiectau myfyrwyr, ariannu bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, a chyfrannu at hyrwyddo ein hymchwil a'n heffaith ar y gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu.

Mae rhoddion yn newid bywydau

Mae rhoddion i flaenoriaethau codi arian y Brifysgol yn helpu i gefnogi cymdeithasau a phrosiectau myfyrwyr, ariannu bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, a chyfrannu at hyrwyddo ein hymchwil a'n heffaith ar y gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu.

Waeth beth fo’i faint, mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth, a ph’un a ydych chi’n rhoi arian, amser neu arbenigedd, mae eich cefnogaeth yn hanfodol.

I rai, mae rhoi neu godi arian er cof am rywun yn ffordd arbennig ac ystyrlon o gofio eu hanwylyd, a gall anrhydeddu achosion sy’n golygu cymaint.

Roedd talu teyrnged trwy roi coffâd yn un ffordd y dewisodd teulu Webb o Grucywel gofio eu gwraig, mam a nain annwyl, Frances Webb, a fu farw yn gynharach eleni.

Gydag arian a godwyd yn mynd i gefnogi Ysgoloriaeth Emma Abberley, mae Peter Webb, mab Frances yn esbonio: “Mae’r Teulu wedi bod yn ymwneud â Chlinig Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol y Brifysgol ers tipyn o amser, gan fod fy mab wedi bod yn elwa o’r gwasanaethau a gynigir yno. O ystyried bod fy mam bob amser mor falch o’r cynnydd a wnaeth fy mab trwy fynd i’r Clinig, roedd codi arian ar gyfer Ysgoloriaeth Emma Abberley y Brifysgol yn achos amlwg i’w gefnogi pan fu hi farw.”

Fe wnaethon ni sefydlu’r Ysgoloriaeth wrth gwrs ar adeg o golled deuluol fawr, felly i eraill feddwl mor hael ar adeg debyg iawn, mae’n wirioneddol ostyngedig

Penny Abberley, mam Emma

Gyda bron i £4000 wedi’i godi gan deulu Webb trwy gyfuniad o roddion ar-lein ac all-lein ynghyd ag arian a godwyd drwy sgyrsiau ar ôl cinio a roddwyd gan ŵr Frances, John Webb, ychwanega Peter: “Byddai Mam wrth ei bodd.  Mae’r uned wedi chwarae rhan mor enfawr yn natblygiad Wilf a gobeithiwn y gall eraill nawr elwa i’r un graddau, diolch.”

Mae Ysgoloriaeth Emma Abberley yn darparu blwyddyn o wasanaeth yng Nghlinig Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol Prifysgol De Cymru. Mae’r Clinig yn helpu plant ag awtistiaeth ac oedi datblygiadol eraill i ddatblygu sgiliau chwarae, cyfathrebu, cymdeithasol ac academaidd pwysig. Mae’r Ysgoloriaeth yn cefnogi teuluoedd yn y gymuned ranbarthol na fyddent fel arall yn gallu cyrchu’r gwasanaethau hyn.

Ochr yn ochr, mae’r Clinig yn darparu cyfleoedd lleoliad mewnol i fyfyrwyr Seicoleg a Datblygu Plentyndod, gan roi’r cyfle i weithwyr proffesiynol ifanc y dyfodol wella eu sgiliau a’u cymwyseddau fel rhan o’u rhaglen radd.

Sefydlwyd Ysgoloriaeth Emma Abberley er cof am fyfyriwr Prifysgol De Cymru, Emma Abberley, a ysbrydolodd ei hymroddiad i wella bywydau plant a’i hangerdd dros ddadansoddi ymddygiad cymhwysol (ABA) ei thiwtoriaid a’i chyfoedion. Roedd Emma yn aelod gwerthfawr o dîm gwirfoddol y Clinig ac yn dyheu am fod yn Ddadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd.

n aml nid yw’n ymwneud fwyaf â maint yr anrheg na’r amser, o ystyried bod hynny'n bwysig, - ond â’r ymrwymiad i greu newid cadarnhaol ym mywydau eraill

Yr Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor

llwyddiant parhaus. Mae cefnogaeth yn helpu i sicrhau y gallwn barhau i dyfu a chreu’r dyfodol gorau posibl i’n myfyrwyr a’n hymchwilwyr.

I ddarganfod sut y gallwch chi gefnogi Ysgoloriaeth Emma Abberley a gweld ein blaenoriaethau cyfredol eraill, ymwelwch â ni ar-lein.