Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Cynllun Graddedigion CCR

Prifysgol De Cymru oedd yr arweinydd strategol Addysg Uwch mewn partneriaeth beilot uchelgeisiol sydd wedi datblygu ym Mhrifddinas-Rhanbarth Caerdydd.

Mae’r bartneriaeth hon yn dymuno datblygu interniaeth i raddedigion a chynllun ymgysylltu â busnes ar gyfer ardal de ddwyrain Cymru, gyda’r bwriad o gynhyrchu cyfleoedd i greu piblinell o dalent gyrfa gynnar i amrywiaeth o ddiwydiannau ledled y rhanbarth – o fentrau bach a chanolig ac elusennau, i fusnesau ar raddfa fawr.

Cynllun Graddedigion CCR

Prifysgol De Cymru oedd yr arweinydd strategol Addysg Uwch mewn partneriaeth beilot uchelgeisiol sydd wedi datblygu ym Mhrifddinas-Rhanbarth Caerdydd.

Mae’r bartneriaeth hon yn dymuno datblygu interniaeth i raddedigion a chynllun ymgysylltu â busnes ar gyfer ardal de ddwyrain Cymru, gyda’r bwriad o gynhyrchu cyfleoedd i greu piblinell o dalent gyrfa gynnar i amrywiaeth o ddiwydiannau ledled y rhanbarth – o fentrau bach a chanolig ac elusennau, i fusnesau ar raddfa fawr.

Mae’r fenter hon sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth a sgiliau ond yn un trywydd o Raglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Rhanbarth Caerdydd (PRhC). Wedi’i gytuno yn 2016 rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol yn ne ddwyrain Cymru, nod  PRhC yw dod â thwf economaidd sylweddol yn y rhanbarth drwy fuddsoddi, uwchsgilio a gwell cysylltedd ffisegol a digidol.

Gyda’r ffocws ar ddal gafael ar dalent raddedig a datblygu busnes, mae PDC wedi arwain y gwaith ar ran y pedair Prifysgol yn y rhanbarth. Gyda 26 o raddedigion yn elwa ar y cynllun peilot i ddechrau, erbyn hyn mae wedi ffynnu i fod yn gynllun 4 blynedd wedi’i ariannu er mwyn cynyddu nifer y graddedigion fydd yn gweithio gyda busnesau lleol i hyd at 500.

Rydym yn falch yn PDC o fod y partner sy’n arwain y cynllun.

Emma Adamson, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Dysgu

Mae gan alumni PDC gyfoeth o dalent a sgiliau sydd, yn sgil y Cynllun hwn, wedi’u paru â’n cymuned fusnes leol drwy dalu cyflogau lefel graddedigion. Mae Cynllun Graddedigion PRhC yn parhau i ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd credadwy a chyffrous sy’n derbyn tâl, i Raddedigion gyrfa gynnar ledled rhanbarth de ddwyrain Cymru.”

“Rydym yn falch yn PDC o fod y partner sy’n arwain y cynllun, gan gydweithio (gyda Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a’r Brifysgol Agored yng Nghymru), er mwyn gwireddu’r cynllun hwn, gyda’n partneriaid mewn diwydiant a swyddfa Prifddinas-Rhanbarth Caerdydd. O ganlyniad rydym yn cefnogi ac yn cynhyrchu cynnydd mewn cyflogaeth a sgiliau o fewn Cymru, yn ogystal ag arloesedd a menter ledled ein rhwydweithiau busnes.

Sut mae’r Cynllun yn gweithio?

Cynsail Cynllun Graddedigion PRhC yw paru graddedigion talentog yn y rhanbarth gyda busnesau nad oedd efallai wedi ystyried o’r blaen y gwerth ychwanegol a’r amrywiaeth o sgiliau y gall person graddedig gynnig i’w sefydliad. 

Mae Swyddogion Datblygu Graddedigion yn gweithio gyda busnesau i ganfod y meysydd y gall graddedigion gryfhau eu proffil neu gynnyrch, a darparu cefnogaeth recriwtio am ddim i ganfod, asesu a chyflwyno’r graddedigion mwyaf ymarferol sydd wedi ymgeisio. Y ffocws cychwynnol yw recriwtio rhywun i interniaeth raddedig 6 mis gyda thâl, sy’n ymarferol i’w gynnal am y tymor hir ar ôl ei ymgorffori o fewn y busnes.

Mae cwmnïau yn y rhanbarth yn amlwg yn elwa o’r gefnogaeth barhaus sy’n ymestyn i’r broses sefydlu a chynefino’r person graddedig.  Cafodd un cwmni o’r fath, Magmanager – cwmni meddalwedd rheoli cylchgronau – ei sefydlu a’i reoli gan alumna PDC Mandy Mardell (BSc Technoleg Gwybodaeth, 1997).

Sut mae Busnesau yn elwa o’r Cynllun

“Rydym yn gwmni BBaCh wedi’i leoli yn Sir Fynwy. Rydym yn darparu meddalwedd i gyhoeddwyr ac ar hyn o bryd rydym yn rheoli 700 o gylchgronau yn y DU. 

Mae wedi bod yn gyfnod anodd i lawer o fusnesau yn ystod y pandemig ond fe sylweddolom ni fod ein cyhoeddwyr angen hyd yn oed mwy o gefnogaeth gennym ni yn ystod y cyfnod hwn. Diolch i Gynllun Graddedigion PRhC fe wnaethant ein helpu i recriwtio yn ystod y pandemig a’n cefnogi gydag amrywiaeth o gyfweliadau wyneb yn wyneb a rhai ar Zoom. Rydym wedi llwyddo’n ardderchog i ddod o hyd i dalent wych diolch i’r Cynllun ac rydym yn gobeithio y bydd y graddedigion hyn yn aros gyda ni am y tymor hir. Byddwn yn bendant yn ystyried ehangu’n tîm gyda chefnogaeth gan Gynllun Graddedigion PRhC. Os ydych yn berson graddedig neu’n gyflogwr, byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â Chynllun Graddedigion PRhC, gan eu bod yn cynnig cefnogaeth wych i raddedigion a chyflogwyr y dyfodol fel ei gilydd. 

Rwy’n arbennig o falch o fod yn gysylltiedig â Chynllun sy’n gallu cynorthwyo graddedigion yn cynnwys rhai o’m Mhrifysgol fy hun. Mae’n wych gallu cefnogi’r Brifysgol a roddodd brofiad mor gadarnhaol i mi a rhoi cychwyn egnïol i ‘mywyd proffesiynol.”

Er bod mantais amlwg i gyflogwyr, mae’r ferch raddedig o PDC, Tia Elise Scawthorn (BA Cynllunio Hysbysebu, 2019), yn rhannu ei sylwadau fel Swyddog Marchnata Graddedig a Chyfathrebu gyda eTeach – darparwr arbenigol blaenllaw o wasanaethau recriwtio addysgol.

“Un o’r agweddau mwyaf deniadol o Gynllun Graddedigion PRhC oedd gallu cyfuno gweithio mewn maes proffesiynol cysylltiedig â’m pwnc astudiaeth, gyda’r cyfle i ennill cymhwyster proffesiynol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth oedd wedi’i ariannu’n llwyr ar yr un pryd. Ymuno â Chynllun Graddedigion PRhC oedd y penderfyniad gorau wnes i erioed!”

Wrth i’r economi leol yng Nghymru ddod allan o storm Coronafeirws, felly hefyd y Cynllun. Gydag adnabyddiaeth leol wedi’i gasglu yn y peilot, mae Swyddogion Datblygu Graddedigion wedi gallu canoli paru rhaglennu a sgiliau i ganolbwyntio ar anghenion y sectorau Gwyddorau Bywyd a Digidol sy’n parhau i recriwtio er gwaetha’r dyddiau hyn na welwyd eu tebyg o’r blaen.

Ydych chi’n berson sydd wedi graddio’n gymharol ddiweddar ac yn chwilio am gyfleoedd newydd neu’n gyflogwr posibl sy’n chwilio am dalent graddedig o’r radd flaenaf? Ewch i wefan Cynllun Graddedigion PRhC am fwy o wybodaeth am y fenter.