Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Silff lyfrau Alumni

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o gael sawl alumni sydd wedi mynd ymlaen i gael gyrfa lenyddol lwyddiannus. Mae ein graddedigion wedi cyhoeddi llyfrau ffuglen, monograff ac academaidd dros amrywiaeth eang o genres a phynciau arbenigol. Cymerwch olwg ar rai o’r awduron ar ein silff lyfrau alumni.

Silff lyfrau Alumni

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o gael sawl alumni sydd wedi mynd ymlaen i gael gyrfa lenyddol lwyddiannus. Mae ein graddedigion wedi cyhoeddi llyfrau ffuglen, monograff ac academaidd dros amrywiaeth eang o genres a phynciau arbenigol. Cymerwch olwg ar rai o’r awduron ar ein silff lyfrau alumni.

Fresh Apples
Rachel Trieze (BA Saesneg 2000)

Gyda phobl ifanc yn tyfu yng Nghwm Rhondda yn gefndir iddo, mae’r casgliad hwn o straeon byrion yn cynnwys datganiadau coeglyd a herfeiddiol ar rym a byrhoedledd hyfryd ieuenctid. Casgliad cyntaf Rachel o straeon byrion oedd Fresh Apples ac aeth y casgliad ymlaen i ennill Gwobr agoriadol Dylan Thomas yn 2006.

Prynu ar-lein

Faithfully Parenting Autism
Nicola Maybury (BA Animeiddio, 1999)

Ysgrifennwyd Faithfully Parenting Autism yn ymateb i fethu dod o hyd i lyfr ar fod yn rhiant ymarferol i blentyn gydag awtistiaeth o safbwynt Cristnogol. Ysgrifennodd Nicola y llyfr hwn i helpu rhieni Cristnogol eraill oedd yn brwydro gyda’r problemau oedd ganddi hi. Mae’r wybodaeth a geir yn y llawlyfr hawdd ei ddarllen hwn eisoes wedi helpu nifer o rieni ddeall eu plentyn yn well ac felly i fagu mewn ffordd fwy effeithiol; nid esgusodi camymddwyn oherwydd awtistiaeth ond helpu rhieni i ddeall yn haws y ffin rhwng awtistiaeth a chamymddwyn.

Prynu ar-lein

The Boy with Two Hearts – A Story of Hope
Hamed Amiri (BSc Cyfrifiadureg, 2011)

Mae The Boy with Two Hearts – A Story of Hope yn archwilio dyngarwch ffoaduriaeth. Nid hanes teulu mewn argyfwng yn unig yw hwn, ond llythyr caru i’r GIG a roddodd obaith a chysur wrth i’r teulu geisio lloches yn y DU ac ymladd i achub eu hanwyliaid.

Pan oedd Hamed yn ddeng mlwydd oed gwyliodd ei fam yn rhoi araith yn ei dref enedigol, Herat, Afghanistan, yn dweud ei dweud dros hawliau menywod ac addysg, ac yn erbyn y Taliban oedd mewn grym.  Y noson honno, rhoddwyd gorchymyn i’w dienyddio. Paciodd y teulu eu heiddo mwyaf gwerthfawr a dianc i’r tywyllwch, gan gychwyn ar daith a fyddai’n hir ac yn beryglus.  Ond nid bywyd ei fam yn unig oedd mewn perygl. Roedd gan frawd hŷn Hamed anhwylder anghyffredin ar ei galon, ac roedd y ddihangfa hon yn cynnig cyfle i gael triniaeth yn y Gorllewin a fyddai’n achub ei fywyd. Wedi derbyn canmoliaeth uchel  yn haf 2020, The Boy with Two Hearts oedd Llyfr yr Wythnos BBC Radio 4.

Prynu ar-lein

Empire of Dirt
Thomas Stewart (BA Saesneg, 2013)

Mae Empire of Dirt yn llyfr diysgog cyntaf sy’n cwestiynu gwrywdod gwenwynig a’r corff gwrywol. Mae’r casgliad hwn o farddoniaeth yn dinoethi problemau iechyd meddwl a galar, ac elfennau tywyllach byd natur – y blodau pydredig, gwyfynod gwawdlyd a choncyrs craciog – yw’r ffordd i ryddid. O fewn y cerddi hyn rydym yn datgelu’r trais a ddaeth i fyd natur yn ogystal â’r trais sydd oddi mewn i ninnau. Mae Philip Gross, enillydd gwobr T.S.Eliot yn eu disgrifio fel bod ganddynt ‘naws dreisgar … ond heb fod yn fympwyol. Dyma’r craciau sy’n agor ar wyneb y ddaear o dan olygon dwys Thomas Stewart. Yr hyn maent yn datgelu yw tristwch dwfn a thynerwch, ochr yn ochr ag ychydig o oglau gwaed.’

Prynu ar-lein

Cybersafe – how to protect your online life
Patrick Acheampong (BSc Astudiaethau Cyfrifiadur, 1992)

O gadw eich plant a’ch arian yn ddiogel ar y rhyngrwyd i rwystro seiberdroseddwyr rhag mynnu pridwerth am eich busnes, mae’r llyfr Cybersafe yn cynnig enghreifftiau a chyngor ymarferol ar seiberddiogelwch a sut i gadw’n ddiogel ar-lein. Mae’r byd seiberddiogelwch yn dueddol o fod yn llawn o jargon ac atebion astrus sy’n anymarferol i unigolion a busnesau bach. Nod y llyfr Cybersafe yw chwalu dirgelion seiberddiogelwch a’i gwneud yn hawdd amddiffyn eich hun rhag seiberdroseddwyr sy’n mynd yn fwyfwy soffistigedig.

Prynu ar-lein

The Insomnia Museum
Laurie Canciani (BA Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, 2012)

Mae Anna yn byw mewn fflat gyda dad. Mae e’n gasglwr, a gyda’i gilydd maent wedi treulio’r 12 mlynedd diwethaf yn adeiladu’r Insomnia Museum, labrinth wedi’i adeiladu o setiau teledu wedi marw, hen glociau cwcw, pentyrrau o bapurau newydd a sbwriel arall mae dad wedi dod ar ei draws.

Mae Anna yn 17. ‘Dyw hi ddim yn cofio gweld y tu allan i’r fflat erioed, ond mae synau’n treiddio i’w byd unig: mae cŵn yn cyfarth yn y waliau; cerddoriaeth yn chwarae yn y llawr, ac mae llong yn hwylio drwy’r ceunentydd rhwng y tyrrau o fflatiau. Yna un diwrnod mae dad yn mynd i gysgu ac yn gwrthod deffro, ac mae’n rhaid i Anna adael yr amgueddfa a cheisio byw mewn lle sy’n dod yn rhyfeddach ac yn beryclach nag y gallai fod wedi dychmygu.

Yn y nofel gyntaf, syfrdanol o wreiddiol hon, mae Laurie Canciani wedi creu byd sy’n ddychrynllyd, yn hudolus ac yn gyfoeth o ddychymyg.

Prynu ar-lein

Glorious Wrestling Alliance: Premium Special
Josh Hicks (BA Ffilm a Fideo, 2013)

Dilynwch ddigwyddiadau y tu ôl i’r llenni yn y digwyddiad reslo mwyaf gogoneddus yn y byd, wrth i griw o ddegau yn llythrennol o reslwyr, trefnwyr a chynffonwyr geisio osgoi problemau bywyd rhwng y rhaffau. Cewch eu gweld yn cecru, ffraeo, llefain, troi’n beli bach ar y llawr (yn digwydd tair gwaith), cecru mwy, taflu pethau, taflu’i gilydd. Gwyliwch y cyfan! Mae’n gomedi! Comig hir, moethus, clawr caled yn casglu saga foethus Glorious Wrestling Alliance Josh Hicks yn ei gyfanrwydd, yn cynnwys pennod newydd sbon 26 tudalen.

Prynu ar-lein

My Sisters and Me
Lisa Dickenson (BA Ymarfer y Cyfryngau, 2005)

Maen nhw’n trwsio cartref eu plentyndod. Bydd pethau’n mynd yn flêr. Pan mae Willow Lake yn gofyn am help gan ei merched i adnewyddu cartref y teulu, mae gan y ddwy reswm dros betruso i ddychwelyd i Maplewood. 

I’r Emmy dawel, ddarllengar mae dychwelyd i’r dref a’i  gwawdiodd hi yn codi arswyd arni. Mae Noelle yr ieuengaf yn berffaith fodlon ynddi ei hun erbyn hyn, ond ers talwm roedd hi am gydymffurfio gymaint fel y trodd ei chefn ar ei chariad cyntaf. Cariad cyntaf sy’n dal i fyw yn Maplewood. Ac mae Rae di-flewyn-ar-dafod yn boenus o ymwybodol gymaint wnaeth trigolion y dref frifo ei chwiorydd bach wrth iddynt dyfu. Wnaeth hi ddim eu hamddiffyn nhw bryd hynny, ond fydd hi ddim yn caniatáu i’r un peth ddigwydd eto.
 
Mae’r chwiorydd yn cytuno i fynd adref a gwneud y gorau. Wedi’r cyfan, os ydyn nhw wedi newid dros y blynyddoedd, mae’n bosib y bydd trigolion y dref wedi gwneud hynny hefyd . . . on’d ydy?

Prynu ar-lein

I consider myself working class: The Sociology of Punk Rock
Ashley Evans (BSc Cymdeithaseg, 2011)

Roedd pync-roc yn ffenomen a ddechreuodd ynghanol yr 1970s ac mae yma o hyd gyda ni. Yn fwy na genre cerddorol, datblygodd i fod yn isddiwylliant cyflawn. Isddiwylliant yr oedd ganddo ei ffasiwn, llenyddiaeth, celfyddyd, gwerthoedd cymdeithasol a chod moesol ei hun. Roedd pync yn ymateb uniongyrchol i gymdeithas arglwyddiaethol ar ôl rhyfel oedd wedi gadael yr ieuenctid dosbarth gweithiol yn teimlo’n ddadrithiedig. Gellir dadlau fod athroniaeth pync yr un mor berthnasol heddiw, gyda diweithdra pobl ifanc yn uwch nag erioed a chyfleoedd yn cael eu gwrthod i bobl ifanc dosbarth gweithiol. Mae’r llyfr hwn yn darganfod gwreiddiau Pync fel mudiad cymdeithasol a’r effaith a gafodd ar gymdeithas. Mae hefyd yn edrych ar yr hyn mae rhai academyddion wedi ysgrifennu am y pwnc sy’n cynnwys erthyglau am ffeministiaeth, hiliaeth a dadleuon gwleidyddol yn ogystal â materion ynghylch rhywioldeb, camddefnyddio cyffuriau a thrais. Mae’r llyfr hefyd yn rhoi sylw i bobl oedd mewn gwirionedd yno ar y pryd, cyferbyniad bwriadol i’r modd y cafodd Pync ei ddarlunio gan y cyfryngau. Yn hanfodol i fyfyrwyr sy’n astudio cymdeithaseg gyda phwyslais ar ddiwylliant yr ifanc, pryderon moesol, bychod dihangol ac ymyleiddio.

Prynu ar-lein

The Inn of Waking Shadows
Karla Barding (BA Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol, 2012)

Mae Emlyn wastad wedi bod yn amlwg yn yr ysgol, a ‘dyw byw yn y Skirrid Inn ddim yn helpu. Mae plant eraill yn byw gyda brodyr neu chwiorydd – ond mae Emlyn yn rhannu tŷ gydag ysbrydion! Neu dyna’r sôn. Nid yw Emlyn yn credu’r straeon mai ei gartref ef yw’r dafarn gyda’r mwyaf o fwganod ynddi yng Nghymru – hynny yw, nes iddo ganu cloch morwyn a galw Fanny Price yn ddamweiniol. Mae presenoldeb Fanny yn tarfu ar un o breswylwyr dicaf y dafarn – sef y ‘Crogwr’ Farnwr Jeffries, ysbryd llawer hŷn a llawer mwy grymus sy’n benderfynol o ychwanegu Fanny at ei gasgliad o eneidiau gwantan. Gyda bwlis cig a gwaed yn gwneud ei fywyd yn yr ysgol yn ddiflas, ac un bwganllyd yn gwneud ei fywyd gartref yn gwbl beryglus, a fydd Emlyn yn ddigon cryf i helpu Fanny i symud ymlaen? Ac os fydd yn llwyddo … a fydd wedi colli ei unig gyfaill?

Prynu ar-lein

Porwch drwy fwy o awduron alumni ar-lein

ydych chi’n awdur sydd wedi cyhoeddi llyfr neu’n gwybod am berson graddedig sydd wedi gwneud? 

Os hoffech gael sylw, byddem yn falch iawn o gael clywed gennych.