Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Cymuned trwy amser

Tracing graduate timelines back through the years. With degrees as diverse as mining and animation, the lives of these USW alumni have extraordinary stories to tell.

1949

Frank Moore (Mwyngloddio, 1949)

Gadewch inni gyflwyno Frank. Cerddodd Frank Moore trwy ddrysau Tŷ Crawshay am y tro cyntaf fwy na 70 mlynedd yn ôl.  Fe’i addysgwyd yn Nhrefforest yn yr Ysgol Lofaol ar y pryd.  Ymunodd â’r diwydiant mwyngloddio ar ôl y rhyfel pan oedd yn ifanc.

Yn 92 oed, llwyddodd Frank i ailymweld â’r campws yn gynharach eleni gyda’i fab a theithio lôn atgofion wrth iddo gerdded y llwybr a gymerodd gyntaf yn yr Ysgol Lofaol, yn ôl ym 1947. Gan dyfu i fyny yn Aberpennar, nid oedd Frank, trwy ei gyfaddefiad ei hun, yn ddawnus yn academaidd ond gweithiodd yn galed ar ôl gadael yr ysgol, gan ymgymryd â phrentisiaeth mewn pwll glo lleol. O’r fan honno, bu’n gweithio fel cynorthwyydd i’r Peiriannydd Torri a Chludo Glo. Dysgodd y grefft yn gyflym cyn hynny, yn 20 oed, gan gamu i esgidiau’r peiriannydd.

Trwy gydol yr amser hon, roedd Frank yn gweithio’n ddiflino yn yr ysgol nos i ennill y cymhwyster yr oedd ei angen arno i ymuno â’r cwrs rheoli yn yr Ysgol Lofaol. Roedd Frank i ddilyn yn ôl troed ei dad a’i dad-cu – a oedd, yn ôl ym 1912, yn bresennol wrth i garreg sylfaen yr Ysgol Lofaol gael ei gosod!

Yn dilyn ei amser yn yr Ysgol Lofaol, atebodd Frank alwad y lluoedd arfog a gwasanaethodd fel Swyddog am dros 26 mlynedd, gan gynnwys treulio peth amser yn y Dwyrain Pell. Ond roedd ei yrfa yn y diwydiant mwyngloddio ymhell o fod ar ben. Ar ôl gadael y lluoedd arfog, daeth Frank yn aelod o Fwrdd Hyfforddiant Diwydiant Trafnidiaeth a threuliodd lawer o’i amser yn cyflwyno hyfforddiant i’r bwrdd glo lleol, a olygodd ei fod wedi dychwelyd i’r pyllau glo – er, y tro hwn ‘mewn siwt streipiau main’.

Rhannodd Frank fod ganddo lawer o atgofion melys o’i amser ar gampws Trefforest. Un o’r rhai mwyaf hoffus yw’r teithiau rheolaidd i’r Otley Arms (nawr) amser cinio gyda’r 80 myfyriwr arall a oedd yn gwneud i fyny’r garfan gyfan yr adeg honno.  Dyddiau gwych!

1949

1977

Chris Phillips (BSc Syrfëwr Meintiau, 1977)

Fel myfyriwr graddedig o’r rhaglen gradd sefydlu QS, daeth Chris Phillips i’w astudiaethau o gefndir teuluol ym maes adeiladu. Gan adeiladu ar y sylfaen a roddodd ei astudiaethau ym Mholytechnig Cymru iddo, rydym yn dal i fyny gyda Chris i glywed mwy am ei yrfa a ddechreuodd yn gynnar yn yr 1980au.

Mae Chris Phillips bellach yn galw Houston, Texas yn gartref iddo – ymhell o’i wreiddiau gwreiddiol yn Abertawe.  Wedi ymddeol o Marathon Oil Corporation am ychydig llai na dwy flynedd, mae Chris yn troi’r cloc yn ôl ac yn dechrau ar ei stori.

“Wrth edrych yn ôl, rhoddodd fy ngradd y sylfaen sydd ei hangen arnaf i lansio gyrfa mewn practis preifat fel Syrfëwr Siartredig. Er nad oedd yn amlwg i mi ar y pryd, o ganlyniad, rhoddodd fframwaith i mi a oedd yn caniatáu imi fynd â’m gyrfa i gwmni olew a nwy integredig Americanaidd mawr i feysydd newydd nad oeddwn wedi’u hystyried o’r blaen. “

Cyn ei amser ym maes olew a nwy ac yn syth ar ôl ei astudiaethau, treuliodd Chris ei 7 mlynedd gyntaf mewn cyflogaeth yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau blaenllaw ledled Cymru. Roedd y rhain yn cynnwys datblygu’r M4 i’r gogledd o Gaerdydd, adeiladu’r Ford Engine Plant ym Mhen-y-bont ar Ogwr, adeiladu estyniad Neuadd Abertawe ac Ysbyty Cyffredinol Wrecsam.

Yn 1981 cafodd ei secondio i’r tîm rheoli prosiect ar gyfer datblygu Bae Morecambe, Maes Nwy ar y môr Nwy Prydain, ac arweiniodd hyn at Chris yn gadael ac yn ymuno â Marathon Oil Corporation (MOC) i adeiladu’r llwyfannau olew a nwy mawr ym Môr y Gogledd.

Ychwanegodd Chris: “Drwy fy sgiliau masnachol a enillwyd trwy fy ngradd, agorwyd cyfleoedd yn y cwmni y tu allan i’m cefndir technegol, a arweiniodd at nifer o apwyntiadau gan gynnwys Rheolwr Cynllunio Ariannol yn Llundain ar gyfer Gweithrediadau Ewropeaidd a throsglwyddiad i Houston ym 1998 i dreulio 3 blynedd mewn Datblygu Busnes Rhyngwladol.”

Yn fuan, dilynwyd hyn gan ei benodiad yn Rheolwr Cynllunio Ariannol Corfforaethol ac yn olaf ei benodi’n Gyfarwyddwr Cysylltiadau Buddsoddwyr lle’r oedd Chris yn gyfrifol am gyfathrebu â’r gymuned fuddsoddi ar draws yr Unol Daleithiau, Ewrop, Awstralia a’r Dwyrain Pell.

Ar ôl treulio bron i 24 mlynedd gyda MOC, mae Chris yn glir, er bod astudiaeth Prifysgol yn sicr yn darparu sylfaen ar gyfer bywyd i fyfyrwyr, yr hyn rydych chi’n ei wneud ag ef wedyn sy’n gwneud eich dyfodol yn llwyddiant neu’n fethiant.

“Nid yw’r broses ddysgu yn dod i ben pan fyddwch yn graddio, ac nid yw eich gradd o reidrwydd yn eich cyfyngu i’ch maes arbenigedd.  Os nad ydych yn ofni camu y tu allan i’ch parth cysur gall y gwobrwyon fod yn wych, felly peidiwch â gwastraffu cyfleoedd sy’n cael eu cyflwyno i chi. “

Cysylltu â Chris Phillips 

1977

1978

Gwenno Dafydd (CertEd Addysg Uwchradd Iau, 1978)

Dewch i gwrdd â Gwenno Dafydd Williams – athrawes, perfformiwr proffesiynol, awdur, darlledwr ac am y 12 mlynedd diwethaf, hyfforddwr arweinyddiaeth a siarad cyhoeddus. Mae wedi bod yn dipyn o yrfa eclectig!

Ymunwn â Gwenno am y tro cyntaf yng Ngholeg Hyfforddiant Athrawon y Barri yng nghanol y 1970au lle’r oedd hi wedi cofrestru’n wreiddiol i ddod yn athrawes Addysg Gorfforol a Drama. Wedi ei rhwystro yn ei thymor cyntaf gan gyflwr meddygol a oedd yn effeithio ar ei phengliniau, newidiodd Gwenno o astudio Addysg Gorfforol i astudio’r Gymraeg, a arweiniodd ati’n graddio fel athrawes Gymraeg a Drama ym 1978.

Wrth edrych yn ôl mae Gwenno yn rhannu: “Cydnabuwyd Coleg Hyfforddiant Athrawon y Barri fel un o’r colegau gorau ym Mhrydain ar gyfer fy nghwrs ac ers fy mlynyddoedd cynharaf, y cyfan yr oeddwn am ei wneud oedd dod yn athro Addysg Gorfforol.  Dychmygwch fy nhristwch llwyr pan olygodd fy nghyflwr meddygol bod yn rhaid i mi gyfnewid fy arbenigedd! “

Fodd bynnag, gydag angerdd am ddrama a ddechreuodd ym mlynyddoedd cynnar Gwenno yn yr ysgol, gwnaed unrhyw ddiffyg mewn gorfod cyfnewid Addysg Gorfforol am y Gymraeg, gan y mwynhad a gafwyd trwy gymryd rhan mewn cynyrchiadau drama a thrwy gyflwyno drama drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Fel y disgrifiodd Gwenno ei hun: “Yn gampus gwnaethom gynhyrchiad gwych o Under Milk Wood un flwyddyn lle chwaraeais sawl rôl, a chyda dim ond dau ddyn yn ein grŵp a oedd yn cynnwys menywod yn bennaf, llwyddais i fachu’r holl rolau comig nad oedd neb arall yn eu ffansio.  Helpodd hyn i ddatblygu fy nghariad gydol oes at gomedi.”

Ers hynny mae angerdd gydol oes Gwenno dros gomedi wedi gweld ei gwaith fel actores gomig, comedienne stand-yp a dod yn awdur cyhoeddedig – ‘Stand Up & Sock it to Them Sister’ yn 2016.

Yn rhedeg ochr yn ochr â’r angerdd hwn am gomedi a pherfformio, aeth Gwenno ymlaen i gyflawni cymwysterau pellach a chyflawniadau proffesiynol gyda phwyslais cryf ar anhunanoldeb a darparu cefnogaeth i eraill.  Fe ildiodd y blynyddoedd cynnar yn dysgu Saesneg fel iaith dramor i yrfa ym maes darlledu, a arweiniodd wedyn at dreulio amser gydag Asiantaeth Datblygu Cymru yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ac amrywiaeth – angerdd a daniwyd trwy ei gweithgareddau gydag Undeb y Myfyrwyr yn y Barri.

angerdd, peidiwch â chymryd ‘na’ fel atWrth newid cyfeiriad unwaith eto yn 2008, mae Gwenno’n myfyrio: “Wrth gymhwyso fel Hyfforddwr Arweinyddiaeth a Siarad Cyhoeddus, fe wnes i gydnabod fy awydd i ddod â’r gorau allan ym mhawb – fel roeddwn i wedi’i wneud wrth ddysgu – nid oedd erioed wedi fy ngadael. Rwy’n falch fy mod wedi bod yn dilyn y llwybr hwn ers dros 12 mlynedd bellach.”

Cyngor i fyfyrwyr neu raddedigion sy’n chwilio am eu dyfodol proffesiynol? “Dewch o hyd i’cheb a pheidiwch byth â rhoi’r gorau iddi!”

Mwy am Gwenno Dafydd Williams

1978

1982

Walter May (HND Peirianneg Fecanyddol a Chynhyrchu, 1982)

O ‘fyfyriwr gorau yn y flwyddyn’ i beiriannydd ac entrepreneur llwyddiannus, rydyn ni’n cwrdd â Walter May, sydd bellach yn Sylfaenydd GlobalWelsh, sydd ar flaen y gad o ran helpu Cymru i ffynnu.

Mae Walter May yn Gymro balch a anwyd ym Mhont-y-pŵl a gallwch ddod o hyd iddo yn hyrwyddo Cynefin (cynefin personol) a hiraeth yn angerddol yn ei fenter ddiweddaraf, GlobalWelsh. O wreiddiau a osodwyd i ddechrau yn 2012 yn ei gynhadledd i Entrepreneuriaid Cymru, lansiwyd y sefydliad nid-er-elw hwn yn 2017 ac mae’n canolbwyntio ar gysylltu ac ymgysylltu â’r diaspora Cymreig ‘i sicrhau cysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru dros y byd i gyd.’

Ond o ble y daeth y genhadaeth hon gyntaf? Eglura Walter: “Mae Cymru yn lle mor wych i fyw, gwneud busnes a thyfu ac roeddwn yn credu, ac yn dal i gredu, nad ydym ar ein pennau ein hunain yn yr ymdeimlad hwn.  Yng ngoleuni penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, ar ôl sefydlu rhwydwaith fel GlobalWelsh i fynd ati i hyrwyddo buddiannau Cymru a’i phobloedd, bydd ein cyrhaeddiad yn bwysicach fyth. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, byddwn angen pob teclyn sydd ar gael inni i dynnu gyda’n gilydd a bod yn wydn – felly bydd estyn allan ac edrych tuag allan yn allweddol.”

Er mai menter gymharol ddiweddar yw GlobalWelsh, mae Walter wedi hyrwyddo Cymru ers amser maith ac wedi cael llwyddiant personol mewn busnes, peirianneg a mentrau entrepreneuraidd eraill.

Gydag ysbrydoliaeth wedi’i gredydu i’w ddarlithydd HND Peirianneg Fecanyddol a Chynhyrchu, John Williams, aeth Walter ymlaen i astudio ymhellach gan ennill MSc ac MBA ar hyd y ffordd.

Mae llwyddiant wedi ei weld yn Rheolwr Gyfarwyddwr y DU ar gwmni meddalwedd peirianneg gyda throsiant gwerth £30 miliwn, a oedd yn eiddo i Siemens wedi hynny.  Mewn blynyddoedd diweddarach, roedd Walter yn rhedeg tîm datblygu busnes yng ngogledd Ewrop o fewn IBM ac erbyn canol y 2000au, roedd Walter yn gweithio yng Nghymru ar draws nifer o weithrediadau technoleg a pheirianneg.

Felly, pa gyngor fyddai Walter yn ei rannu gyda myfyrwyr neu raddedigion heddiw wrth iddyn nhw wneud eu ffordd mewn bywyd? “Er bod gallu academaidd yn bwysig, mae’r sgiliau pwysicaf sy’n caniatáu ichi ragori yn eich gyrfa yn ymwneud â chyfathrebu, bod yn chwaraewr tîm, cael egni personol a chael empathi bob amser.”

Cadwch i fyny â Walter May

1982

1996

Merlin Crossingham (BA (Anrh) Ffilm a Ffotograffiaeth (Animeiddio), 1996)

Mae’r mwyafrif ohonom yn annhebygol o gydnabod enw neu wyneb y cyn-fyfyriwr Merlin Crossingham – ond byddwch yn sicr yn ymwybodol o’i waith fel y creawdwr talentog y tu ôl i ffefrynnau teuluol fel Chicken Run, Creature Comforts, Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit a Morph a ail-lansiwyd.  Mae Merlin wedi bod yn dod â llawenydd i’r sgrin fach ac arian ers dros ugain mlynedd.

Ymunodd Merlin Crossingham ag Aardman Animations yn ffres o’r Brifysgol ym 1996 ac mae wedi mynd ymlaen i gael gyrfa hynod lwyddiannus mewn animeiddio stopio-symud gyda’r stiwdio byth ers hynny.

“Dewisais Gasnewydd oherwydd ei fod yn un o’r cyrsiau gorau ar gyfer animeiddio. Rwy’n falch o weld y traddodiad hwn yn parhau hyd heddiw ac roeddwn wrth fy modd, os nad ychydig yn hiraethus, o weld y cyn-gampws yn ymddangos yn ddiweddar yn y gyfres lwyddiannus ‘Sex Education’ ar Netflix!”

Gwelodd prosiectau cynnar Merlin yn gweithio ar hysbysebion cyn cymryd rolau animeiddiwr allweddol ar ffefrynnau teuluoedd gan gynnwys ei lwyddiant nodedig cyntaf, Chicken Run. Yn fwyaf diweddar roedd yn gyfarwyddwr animeiddio ar yr Aardman, ffilm nodwedd dan gyfarwyddyd Nick Park, ‘Early Man’ a thrwy’r blynyddoedd mae wedi parhau i fod yn allweddol i hysbysebion eiconig ar gyfer cleientiaid gan gynnwys PG Tips, nPower a Joules.

Felly, beth oedd ymateb Merlin i’n cwestiwn ynglŷn â beth yw cyflawniad ei yrfa broffesiynol hyd yn hyn? Mae’n esbonio: “Rwy’n hynod falch o gael gyrfa rydw i’n dal ynddi ac yn dal i fod wrth fy modd gyda hi. Pan raddiais, nid oedd diwydiant animeiddio fel y mae ar hyn o bryd, felly roedd y dyfodol ymhell o fod yn sicr. Roedd fy neiniau a theidiau yn poeni’n fawr fy mod i’n mynd i fod heb yr un geiniog ac awgrymwyd y dylwn i gael swydd go iawn, fel ymuno â’r RAF. Ond roedd gen i freuddwyd a glynais wrthi … ac fe dalodd hynny ar ei ganfed.”

“Ar gyfer myfyrwyr sy’n dod i fyny drwy’r rhengoedd heddiw ac yn chwilio am yrfa yn y celfyddydau, dylech chi fod yn chi’ch hun bob amser, gwneud camgymeriadau a dysgu oddi wrthyn nhw, ond yn anad dim, daliwch ati i gael hwyl.”

Cysylltu â Merlin Crossingham

1996

2007

Punit Jaipal Shah (MSc Electroneg a Pheirianneg Gwybodaeth, 2006 a BSc Peirianneg Drydanol ac Electroneg Atodol, 2007)

Yn wreiddiol o Mumbai, India, Punit Jaipal Shah yw’r epitome o fod â meddylfryd entrepreneuraidd. Ar hyn o bryd, ar secondiad i rôl yn Perth, Awstralia, mae Punit yn esbonio sut mae’n cydbwyso ei uchelgeisiau personol a phroffesiynol yng nghanol gofynion cystadleuol ar ei amser.

Yn dilyn nifer o gymwysterau israddedig ac ôl-raddedig a enillwyd yn Ne Cymru, mae Punit wedi llwyddo i gael ei gyflogi’n barhaus ers graddio gan rai o gwmnïau peirianneg ymgynghori enwocaf y byd. Ymhlith y rhain mae Atkins, AECOM, Mott Macdonald ac yn fwyaf diweddar RINA. Yn ogystal, mae ei yrfa wedi mynd ag ef ledled y byd ac mae wedi profi bywyd nid yn unig yn y DU, ond hefyd yn Iwerddon, y Swistir, Qatar ac Awstralia ar hyn o bryd. 

Mae Punit yn esbonio: “Rwyf wedi gweithio ar rai o’r prosiectau rheilffyrdd, priffyrdd ac adeiladu mwyaf eiconig yn y byd gan gynnwys Metro Doha, Metro Sydney, Perth Metro, Crossrail, adnewyddiad Gorsaf New Street Birmingham, Gemau Olympaidd Llundain 2012, dyluniadau cyfathrebiadau’r M4-M5 ac astudiaeth Ddichonoldeb Systemau Twnnel Gogledd Cymru. ”

“Rwyf wedi ymrwymo i’m haddysg – ddoe a heddiw – ac o ganlyniad rwyf wedi derbyn Statws Siartredig gan Gyngor Peirianneg y DU, Sefydliad Rheolaeth Siartredig y DU, Engineers Australia a Sefydliad Adeiladu Siartredig y DU.” 

Fodd bynnag, nid yw’r cyfan wedi canolbwyntio ar waith gan fod Punit hanner ffordd ar hyn o bryd trwy gwblhau PhD o Brifysgol Newcastle (DU) gan ganolbwyntio ar ei angerdd am gerddoriaeth glasurol Indiaidd ac astudiaethau ffilm, ac mae’n parhau i berfformio’n rheolaidd fel sitar clasurol ac artist tabla. 

Ychwanegodd Punit: “Rhai o’r amseroedd mwyaf melys i mi ym Mhrifysgol Morgannwg ar y pryd oedd pan oedd gennym ni bartïon cegin cymunedol a byddai gen i gyfle i jamio gyda fy ffrindiau yn y fflat! Mae gen i atgof melys o gefn gwlad hardd a’r staff mwyaf cymwynasgar a wnaeth fy amser yn y Brifysgol yn rhai o’m hatgofion mwyaf gwerthfawr.” 

Wrth archwilio sut y mae’n llwyddo i gydbwyso bywyd proffesiynol trwm â’i hobïau a’i berfformiadau cerddorol, esbonia Punit: “Mae’r cyfan yn ymwneud â gweithio’n ‘glyfar’.  Mae gweithio’n galed yn un peth ond mae cydbwyso’ch amser i gael y gorau o’r amser sydd ar gael hyd yn oed yn well. Yn ail, rwy’n argymell bod yn hyblyg ac yn agored i gyfleoedd newydd. Bu bron imi wrthod fy nghynnig swydd gyntaf gan ei fod yn golygu adleoli i gymuned yng Ngogledd Cymru nad oedd yn gyfarwydd i mi.  Wrth fyfyrio, pe na bawn wedi symud, byddwn wedi colli cyfle gwych sydd wedi fy ngweld yn mynd o nerth i nerth.” 

“Byddwch yn ddewr, mentrwch yn ofalus a mwynhewch yr hyn rydych chi’n ei wneud!”

Cysylltu â Punit Jaipal Shah

2007

2008

Darren Mark Douglas (BA Delweddau Symudol, 2008)

Mae Darren Mark Douglas (BA (Anrh) Delweddau Symudol, 2008), sy’n byw yn Gdansk ac yn gyfarwyddwr ffilm annibynnol, yn  awdur ac yn olygydd, yn hel atgofion cynnes am y gefnogaeth a gafodd yn ystod ei gyfnod yn astudio ac mae’n rhannu mwy am lwybr ei yrfa ers iddo adael y campws.

Dyma hanes Darren: “Fe wnes i astudio Delweddau Symudol o dan warchodaeth Ieuan Morris ac mae’n rhaid i mi ddweud ei fod yn diwtor ardderchog – fyddwn i ddim yn gwneud yr hyn rwy’n ei wneud heddiw heb ei garedigrwydd a’i arweiniad. Fe helpodd fi i fireinio’n sgiliau ac am hynny rwy’n wirioneddol ddiolchgar.

Fel heddiw, nôl yng nghanol y nawdegau roedd gan PDC enw da am bethau cadarnhaol yn dod allan o’r Gyfadran Diwydiannau Creadigol ac roeddwn yn sicr mai dyma beth fyddai’n gweddu i mi.

Bryd hynny roedd amrywiaeth eang o bynciau ar gael i ni, o draddodiadau comedi teledu a ffilm, i sinema a sgriptio arbrofol . Roedd arweiniad Ieuan yn uchafbwynt o’m hamser yn y brifysgol, ni wnaeth erioed beidio credu ynof fi’n bersonol, ac fe roddodd hyder gwirioneddol i mi i wneud pethau anhygoel.”

Felly i ble mae bywyd proffesiynol Darren wedi mynd ag ef ers ei gyfnod yng Nghaerdydd? Gyda llwyddiant ym meysydd fideos cerddorol, enwebiadau ffilm a gwobrau mewn amrywiol gategorïau, mae Darren wedi profi llwyddiant ledled y byd. O Sweden, yr Ariannin ac UDA, i Lundain, Cymru ac yn ôl yn ei gartref presennol yng Ngwlad Pwyl. 

Serch hynny, ydy bywyd person creadigol, annibynnol wastad wedi bod yn llwyddiannus? 

“Mae’r sector wedi newid yn sicr ddigon, ac mae’r maes cystadlu’n decach i bawb gyda thwf y cyfryngau cymdeithasol a nifer cynyddol o wyliau annibynnol. Cyn hynny, ac fe allaf i dystio i hynny’n bersonol, roedd yn wirioneddol anodd i gael eich pig i mewn. Roedd yr hen air ‘nid beth ydych yn gwybod ond pwy ydych yn adnabod sy’n cyfrif’ mor wir, sy’n esbonio pam rwyf wastad yn argymell buddsoddi amser yn eich rhwydwaith.  Gyda YouTube, Vimeo a’u tebyg, mae’r rhwystrau traddodiadol yn llawer llai, sy’n wych ac nid yw cynnwys creadigol bellach wedi’i gyfyngu.”

Wrth ofyn iddo am rai o’i lwyddiannau nodedig, meddai Darren: “Fel person creadigol annibynnol, y fendith weithiau yn syml yw cael y gwaith sydd ar gael. Serch hynny, un gwaith rwy’n arbennig o falch ohono yw fideo cerddorol o’r enw No Way Back, a ddewiswyd yn 2016 allan o 4000+ o gynigion o 105 o wledydd i fod yn y rownd derfynol gan 338 rheithgor yn yr Ŵyl Ffilmiau Ryngwladol Agored yn India.

Yn ail, ac yn fwy diweddar, rwyf wedi cael llwyddiant gyda fy mhrosiect animeiddio o’r enw y CoRaven (gydag ymddiheuriadau i Edgar Alan Poe), a gafodd ei gynhyrchu yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud ac mae wedi cael ei gynnwys mewn gwyliau yn UDA, Gwlad Pwyl, a Lloegr. Cafodd hefyd Wobr Teilyngdod Gorchest yng Nghystadleuaeth Ffilm Fer “One-Reeler” yng Nghaliffornia.”

Sylwadau olaf Darren? “Ceisiwch gael eich llais eich hun a pheidiwch â dynwared eraill. Daliwch ati i wthio’r ffiniau ac adrodd hanesion sy’n berthnasol i bobl.”

Mae Darren hefyd wedi cyhoeddi ei ail lyfr yn ddiweddar am y Ditectif Izabela Kiel, Broken Dolls – dilyniant i The Hatchet’s Game.

Mwy am Darren Mark Douglas

2008

2014

Erin Larnder BA (Anrh) Dylunio Set Deledu a Ffilm, 2014)

Myfyriwr graddedig creadigol a dynnwyd tuag at ochr fusnes y diwydiant adloniant ar ôl graddio; mae Erin Larnder yn rhannu ei mewnwelediadau i gymryd y ‘llwybr lleiaf a deithiwyd’ ac ysbrydoli menywod sy’n dymuno dilyn ôl ei throed.

Ar hyn o bryd mae Erin Larnder yn Gyfarwyddwr Global Content & Integration o fewn Branded Entertainment Network (BEN), cwmni integreiddio brand gyda swyddfeydd yn Llundain, LA, Efrog Newydd ac Utah.

Graddiodd Erin o Brifysgol Morgannwg yn 2014, er ei bod yn myfyrio hyd yn oed yn ystod ei gradd, na fyddai hi bob amser yn dilyn y llwybr dylunio set arferol ar ôl graddio.

“Roeddwn bob amser yn cael fy nhynnu tuag at elfennau busnes y diwydiant adloniant, hyd yn oed yn ôl yn y Brifysgol.  Rydw i nawr yn awyddus i ddangos nad oes rhaid i chi ddilyn y taflwybr ‘traddodiadol’ ar ôl graddio ar ôl astudio’r pwnc hwnnw.  Mae yna lawer o opsiynau eraill ar gael os ydych chi’n gweithio’n galed i barhau i ddysgu. “

Yn rôl Erin yn gweithio gyda brandiau byd-eang a’u lleoliad mewn lleoliadau teledu a ffilm, mae’n deg dweud nad oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth. Gan weithio yn ôl ei chyfaddefiad ei hun 

”… lle mae’r llygaid arnoch chi …” a chadw i fyny â datblygiadau newydd yn y diwydiant adloniant – yn enwedig y cynnydd mewn ffrydio ar-lein a gemau sydd wedi chwyldroi’r sector hwn – mae wastad rhywbeth i’w chadw ar flaenau’i thraed.

Serch hynny, er gwaethaf y newidiadau hyn, mae Erin yn parhau i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a gafwyd o’i hastudiaethau bob dydd, sydd wedi ei helpu i symud ymlaen yn y diwydiant. 

“Mae rôl fel fy un i yn golygu bod llawer o’m gwaith yn gweithio gydag adrannau celf ym maes teledu a ffilm. Bu fy ngradd mewn dylunio set deledu a ffilm yn fodd i’m helpu’n sylweddol i ddeall eu prosesau a’u harferion gyda gosod stiwdio.” 

Yn ddyddiol, mae Erin a’i thîm yn gweithio’n agos gyda brandiau i integreiddio eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i mewn i ffilm a theledu – yn aml yn darparu cefnogaeth ar y set i sicrhau bod yr integreiddiadau hyn yn ddi-dor. “Mae’n amgylchedd cyflym iawn lle rydyn ni’n aml yn byw mewn cynnwys – mae’n golygu ein bod ni’n aml yn cael sgyrsiau swyddfa am gymeriadau a llinellau stori a fyddai, allan o’u cyd-destun, yn swnio’n rhyfedd iawn!”

Mae Erin yn angerddol am gefnogi ac ysbrydoli menywod yn ei diwydiant ac, yn ei rôl, mae’n canolbwyntio’n fawr ar roi’r cyfleoedd y maent yn eu haeddu i bobl ar sail teilyngdod a sgil. 

“Mae cymaint o bobl heb unrhyw syniad faint o fenywod sydd mewn rolau arweinyddiaeth uwch yn y diwydiannau creadigol. Mae cymaint o fenywod ysbrydoledig, yma yn Branded Entertainment Network yn ogystal ag yn y diwydiant ehangach, ac rwyf am ddathlu’r ffaith honno. Yn bendant mae mwy o waith i’w wneud o hyd i sicrhau bod menywod yn cael eu trin yn yr un modd â dynion yn y diwydiant hwn, ond os ydych chi’n barod i ddysgu a bod gennych foeseg gwaith da, ni all neb eich rhwystro.  Mae’n ddiwydiant lle, ar ddiwedd y dydd, y peth pwysicaf yw ansawdd y gwaith – mae’r cyfleoedd yno i gael eu bachu!”

Cysylltu â Erin Larnder

2014

2018

Dr Nana Ama Barnes (PGDip Diabetes, 2018)

Dewch i gwrdd â Dr Nana Ama Barnes, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sy’n cyflawni pethau gwych yn ei chymuned yn Ghana, gan helpu i wella ansawdd bywyd plant, pobl ifanc a theuluoedd y mae diabetes yn effeithio arnynt.

Nid oedd balchder yn ei gwaith ac yng ngwaith ei thîm yn ddim mwy i Dr Ama Barnes na phan ddyfarnwyd y wobr iddi am Ragoriaeth mewn Iechyd yng Ngwobrau Menywod y Flwyddyn Ghana 2018.  Roedd yr acolâd hwn yn cydnabod y gwaith a wnaed dros fwy na 6 blynedd ers lansio Diabetes YouthCare yn 2012. Wrth sefydlu’r rhwydwaith hwn, nod Nana oedd cefnogi ymyriadau sy’n briodol i’w hoedran ar gyfer pobl ifanc sy’n dioddef o ddiabetes cronig. Mae Diabetes YouthCare yn darparu addysg a chymorth meddygol i annog twf personol, caffael gwybodaeth ac annibyniaeth. 

Ychwanegodd Nana: “Mae cael y bobl ifanc a’u teuluoedd i ddeall hanfodion diabetes a gweithio trwy bob cam o’r ymyrraeth angenrheidiol wedi helpu’n aruthrol. Gan roi’r offer iddynt ofalu am eu hunain yn well, gallaf eu tywys i wneud y dewisiadau cywir.”

Gan fyfyrio’n ôl i’w hastudiaethau, mae Nana yn parhau: “Roeddwn i eisiau cynyddu fy ngwybodaeth ym maes diabetes gan mai fy angerdd erioed oedd cefnogi, grymuso ac addysgu pobl sy’n byw gyda’r afiechyd hwn.  Canfûm fod y cwrs ar-lein yn PDC yn hyblyg ac roedd y system fodiwlaidd wedi helpu i strwythuro fy nysgu.” Gair i gall gan Dr Ama Barnes i eraill a allai fod yn ystyried llwybr proffesiynol tebyg? “Adnabod yr hyn rydych chi am ei wneud, nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau neu newid eich gyrfa. Gwnewch eich angerdd yn realiti trwy astudiaeth bellach.”

‘Mwy am Dr Nana Ama Barnes

2018